Benchmark Quick-Check:

Kontroli?ite gde se nalazi va? Cash Management u poređenju sa Benchmarksom najboljih performera.

» more

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » more

Mogućnosti za kontakt

 • Da li ?elite da Vas jedan od na?ih saradnika nazove telefonom? Callback
 • Ili ćete rađe ispuniti formular za kontakt? Contact form
 • Mo?ete nam, naravno, poslati i direktno jedan E-Mail.

Sa Benchmarkingom do vrhunskog rezultata

Finance Tuneri su podrška za finansijske menad?ere s jedinstvenim Benchmarkingom. Njime upoređujete nivo troškova i učinka Vašeg Cash mened?menta s najboljim preduzećima Vašeg tr?išta. U analizi potencijala prepoznat ćete već u roku od jednog dana u kojim se oblastima nalaze ostvarljive radne rezerve:

 • Uslovi banaka, automatizacija
 • platni promet, mened?ment debitora i kreditora
 • financijska dispozicija optimalnih kamata
 • Cash-mened?ment u koncernima
 • leasing nekretnina
 • osiguranja i Risk Management

U Finance Tuningu koji se primenjuje posle toga, zajedno sa vama pretvaramo prepoznate potencijale u merljive uspehe, i to u najkraćem roku. Finance Tuning se u svakom momentu mo?e napraviti i ne zahteva skupi Projektlayout.Vaš brzi uspeh je za nas najveći podsticaj, pošto mi radimo na bazi postiguntog uspeha. Vremenski i troškovni rizik se nalazi isključivo kod Finance tunera.

Vaša prednost: jemstvo uspeha bez troškovnog i vremenskog rizika!


Samo 3 koraka do cilja:


 1. Benchmark Quick-Check: odmah pokazuje da li Vam se isplati FinanceTuning.
 2. Analiza potencijala: jednodnevni Cash Management – Benchmarking prikazuje u detalju sve mogućnosti poboljšanja, ocenjuje izglede za uspeh i prikazuje Vam koje korake bi trebalo preduzeti.
 3. Zajednička primena: kod brze realizacije vaših ciljeva radimo aktivno zajedno sa Vama.
Da li Finance Tuner povećava i moj uspeh?

Izjava


?elite znati da li se ubrajate u najbolje? Finance Tuner® tačno Vam pokazuje gde još ima optimalnih potencijala, koji bi odmah poboljšali Vas financijski rezultat.

Roland Kraus Senior Finance Tunera


Logo za mu?teriju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» mehr