Benchmark Quick-Check:

Kontroli?ite gde se nalazi va? Cash Management u poređenju sa Benchmarksom najboljih performera.

» more

Events:

Cash Management Benchmarks in CEE

| » more

Mogućnosti za kontakt

  • Da li ?elite da Vas jedan od na?ih saradnika nazove telefonom? Callback
  • Ili ćete rađe ispuniti formular za kontakt? Contact form
  • Mo?ete nam, naravno, poslati i direktno jedan E-Mail.

CASH MANAGEMENT & CASH CONTROLLING

Putem Benchmarkinga prepoznaju se šanse za optimiranje u svakodnevnom operativnom Cash Manegementu. Finance Tuning-Prozess prelazi sledeće korake: 

 

  1. Benchmarking svakodnevnog procesa dispozicija u okviru organizacije mušterija preko svih tekućih računa i banaka. 
  2. Identifikovanje potencijala u pogledu organizacije tekućih računa, povećanje salda kamata i automatizacija prozesa putem IT- sistemske potpore.
  3. Ocena rezultata koji se mogu realizovati i konačna primena. 

 

Vaša prednost: veći saldo kamata, povećanje automatizacije i jednostavan Cash Controlling

 

 

 

Da li Finance Tuner povećava i moj uspeh?

Izjava


?elite znati da li se ubrajate u najbolje? Finance Tuner® tačno Vam pokazuje gde još ima optimalnih potencijala, koji bi odmah poboljšali Vas financijski rezultat.

Roland Kraus Senior Finance Tunera


Aktuelna priča uspeha

UPC Telekabel

Optimiziranje dr?avnog i međunarodnog platnog prometa i optimalne finansijske dispozicije kamata donele su austrijskoj firmi ćerki značajne uštede u neočekivanom obimu. Sada se u mnogim istočno i zapadno Evropskim ćerkama Koncerna sprovodi Cash Management – Benchmarking.

» mehr